Ochrana osobných údajov

Podmienky, prehlásenie o ochrane údajov

Princípy, politika ochrany údajov a nakladania s údajmi Lubexpert Slovakia s.r.o. sa zakladá na platných slovenských právnych predpisoch so zvláštnym ohladom na zákon 428 z 3. júla 2002 o ochrane osobných údajov a zákon 610 z 3. decembra 2003 o elektronických komunikáciách. Pravidlá a normy vyplývajúce z týchto zákonov sú pre spoločnosť Lubexpert Slovakia záväzné.

Informujeme Vás, že vyplnením registračného formulára dávate súhlas s tým, že Vaše údaje budeme používať a uschovávať za účelom udržiavania kontaktu a na marketingové účely (poštový dopis, elektronický informačný buletin, SMS, atd.)

Lubexpert Slovakia s.r.o. sa zaväzuje, že Vaše údaje uschováva, používa výlučne len na hore uvedené účely, a nevydá ich tretej strane, respektíve po skončení ciela, na ktorý sú údaje spracovávané Lubexpert Slovakia s.r.o. uschovávané údaje zlikviduje.

Máte právo na aktualizáciu a pozmeňovanie svojich údajov, respektíve môžete požiadať o ich vymazanie, k čomu Vám Lubexpert Slovakia s.r.o. zabezpečuje túto možnosť podľa inštrukcií uvedených na webstránke.

Používaním stránky súhlasíte s tým, že poskytujete aj automaticky sa generujúce informácie (IP adresa návštevníka, meno domény, čas navštívenia, prezreté stránky, použitý vyhľadávač), avšak tieto údaje budeme používať výlučne na vyhodnocovania spojené s našou webstránkou a sledovanie štatistických informácií. Údaje po spracovaní zlikvidujeme.

Návštevníci webstránky Lubexpert Slovakia s.r.o., jej  používatelia prijímajú nasledovné:

  • navštívenie stránky z akéhokoľvek dôvodu, jej používanie vykonáva každý užívateľ na základe svojho vlastného úsudku, na vlastnú zodpovednosť,
  • za akúkoľvek chybu, nevýhodu, škodu spôsobenú návštevou, používaním webstránky Lubexpert Slovakia s.r.o., respektíve zhotovitela webstránky, prevádzky sa zúčastňujúce strany neťaží žiadna zodpovednosť,
  • Lubexpert Slovakia s.r.o., si vyhradzuje právo na to, aby práve v danom momente aktuálny obsah webstránky bez obmedzenia, upovedomenia akýmkoľvek spôsobom zmenil, alebo zrušil všetky jej služby,
  • webstránka sa môže pripojiť aj k inej stránke za obsah ktorej, jej spôsob jednania Lubexpert Slovakia s.r.o. vylučuje akýkoľvek druh zodpovednosti.

Používaním webstránky, udaním svojich osobných údajov dobrovoľne súhlasíte so spracovaním údajov, respektíve v spojitosti s udaním osobných údajov, podľa vopred udaných dojednaní.